Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Veelgestelde vragen

Wat is Samen Presteren?

‘Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport’ is een fonds van en voor de sportsector. Werkgevers en werknemers werken hierin samen aan volwassen arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in de sector.

Wanneer is het fonds Samen Presteren opgericht?

Het arbeidsmarktfonds is op 11 november 2013 opgericht. Hiermee is een belangrijke stap voorwaarts gezet in het realiseren van de ambitie van de sportsector om de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen te moderniseren.

Wat is het doel van Samen Presteren?

De Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport heeft ten doel het bevorderen van een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sector sport, waarbij alle relevante maatschappelijke, sectorale en sector overstijgende ontwikkelingen betrokken worden binnen de door de sociale partners in de sector sport gestelde financiële en inhoudelijke kaders.

Welke partijen zijn vertegenwoordigd in het fonds Samen Presteren?

Werkgevers en werknemers in de sport hebben samen besloten tot de oprichting van het arbeidsmarktfonds Samen Presteren. Het fonds is de uitvoerings- en ondersteuningsorganisatie van de cao-tafel. De werkgevers worden vertegenwoordigd door de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) en de werknemers vertegenwoordigd door FNV, De Unie en CNV Vakmensen. Het bestuur bestaat uit Jan Kossen, voorzitter (WOS), Ko Andriessen (De Unie), Brigitte Musters (WOS), Willem Kruithof (CNV Vakmensen), Marc Elffers (WOS) en Hanan Yagoubi (FNV).

Wat is de relatie van het fonds Samen Presteren met de cao-tafel?

De cao-tafel formuleert de kaders voor het bestuur van het arbeidsmarktfonds. Op basis daarvan stelt het bestuur van Samen Presteren een (meerjarig) beleidsplan met begroting op dat door de cao-tafel wordt getoetst. De cao-tafel kan verzoeken indienen bij het bestuur van het arbeidsmarktfonds om activiteiten uit te voeren of te ondersteunen. De cao-tafel ziet toe op doelmatige besteding van middelen door het bestuur.

Voor wie is het fonds Samen Presteren bedoeld?

Het arbeidsmarktfonds ondersteunt organisaties en sociale partners binnen de sportsector, die vallen onder de werkingssfeer van de fonds cao en/of lid zijn van de WOS, op het brede gebied van arbeidsmarkt, loopbaanontwikkeling en personele vraagstukken. Voor de oprichting van het arbeidsmarktfonds hebben de sociale partners een fonds-cao afgesloten waarin de doelstelling, werkingssfeer en financiering zijn vastgelegd. Deze fonds-cao is door de minister van SZW algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de rechten en plichten verbonden aan deze cao gelden voor alle werkgevers en werknemers uit de sector die vallen onder de werkingssfeer van de fonds cao.

Hoe komt het fonds aan zijn middelen?

In de cao Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport (i.e. fonds-cao) is afgesproken dat een sportorganisatie per werknemer per kalenderjaar een werkgeversbijdrage is verschuldigd. Dit is een percentage van de bruto loonsom per jaar, dat door cao-partijen wordt vastgesteld en in de fonds-cao vastgelegd. Voor de vaststelling van de bruto loonsom wordt de peildatum gehanteerd van 31 december van het daaraan voorafgaande jaar. Naast de werkgeversbijdrage van sportorganisaties die vallen onder de werkingssfeer van de fonds-cao verwerft het fonds ook inkomsten uit subsidies. De middelen die nu nog in het Fonds Arbeidsaangelegenheden Sport ‘FAS’ zitten, worden geleidelijk overgeheveld naar Samen Presteren, waarna het FAS wordt opgeheven. Dit betekent dat het FAS een aanzienlijke bijdrage levert aan het goed op de rails zetten van het fonds en zijn activiteiten.

Op welke terreinen is het fonds Samen Presteren actief?

Sinds 2016 werken sociale partners in de sport met een nieuwe “visie meerjarenafspraken (2016 t/m 2018)”. De vijf inhoudelijke thema’s van de voorgaande jaren zijn (soms iets anders vormgegeven) gehandhaafd: Presteren & ontwikkelen, Vitaliteit en Slimmer werken, Loopbaan & ontwikkelen, Pensioen en Fiscaliteit. Daarnaast wordt een aantal tijdelijke thema’s opgepakt: Participatiewet, Versterking werkgevers en werknemers en tot slot modernisering cao.

Hoe en waaraan besteedt Samen Presteren de binnengekomen middelen?

Samen Presteren besteedt zijn financiële middelen om de arbeidsmarkt in de sportsector te verstevigen, door onder andere:

 • het ontwikkelen van een moderne functieniveaumatrix;
 • het uitvoeren van een arbeidsmarktanalyses (Arbeidsmarktanalyse Sport 2017)
 • het ontwikkelen van instrumenten voor de dialoog tussen leidinggevende en medewerker
 • het ontwikkelen van instrumenten voor slimmer werken
 • het ontwikkelen van instrumenten voor de jaarurensystematiek
 • het organiseren van De Sportrecordings, waarin werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek gaan over de thema’s in de sector die er toe doen.
 • De activiteiten hebben tot doel een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sport te bevorderen. De website geeft inzicht in de activiteiten die het fonds uitvoert. Samen Presteren publiceert ieder jaar een jaarverslag inclusief jaarrekening met een verantwoording over de doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen.

Kan bij Samen Presteren subsidie worden aangevraagd voor een activiteit?

Het is mogelijk subsidie aan te vragen bij Samen Presteren. Het bestuur toetst de aanvraag aan de doelstellingen en de budgettaire mogelijkheden van het fonds. Een aanvraag moet aan de subsidievoorwaarden van Samen Presteren voldoen. Om de aanvraagprocedure te vergemakkelijken beschikt Samen Presteren over een format

Waarom moet een sportorganisatie een werkgeversbijdrage betalen?

In de fonds-cao Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport is de oprichting van ‘Samen Presteren’ vastgelegd. Om de activiteiten van het fonds mogelijk te maken is in deze cao (1 januari 2019 – 1 januari 2024) een jaarlijks verplichte werkgeversbijdrage afgesproken, af te dragen aan Samen Presteren. Deze bijdrage geldt voor elke landelijke, regionale of provinciale privaatrechtelijke instelling of organisatie, die zich ten doel stelt, zonder winstoogmerk, faciliteiten te verschaffen voor sportbeoefening in de ruimste zin dan wel deze sportbeoefening te bevorderen.

Kan een werkgeversbijdrage in een cao worden vastgelegd?

Ja, dat kan. De werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen naast een arbeidsvoorwaarden cao i.e. CAO Sport ook een fonds-cao sluiten i.e. CAO Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport.

Wanneer een sportorganisatie geen lid is van de WOS moet dan toch de bijdrage betaald worden?

De fonds-cao Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport is algemeen verbindend verklaard door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zodat alle organisaties die vallen onder de werkingssfeer van de fonds-cao gehouden zijn aan deze afspraak. Daarnaast geldt de werkgeversbijdrage voor leden van de WOS die niet onder de werkingssfeer vallen en organisaties die vrijwillig aansluiten.

Voor wie geldt de werkgeversbijdrage?

De werkgeversbijdrage bedraagt een percentage van de totale loonsom per peildatum 31 december van het voorafgaande jaar. Het gaat om de loonsom conform kolom 14 van de loonstaat. De bijdrage wordt berekend op basis van de door de sportorganisatie aan de WOS aangeleverde gegevens voor de jaarlijkse contributie. De betalingsverplichting vloeit voort uit de fonds-cao Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport.

Hoe wordt de werkgeversbijdrage berekend?

De werkgeversbijdrage bedraagt een percentage van de totale loonsom per peildatum 31 december van het voorafgaande jaar. Het gaat om de loonsom conform kolom 14 van de loonstaat. De bijdrage wordt berekend op basis van de door de sportorganisatie aan de WOS aangeleverde gegevens voor de jaarlijkse contributie. De betalingsverplichting vloeit voort uit de fonds-cao Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport.

 

Samenwerkende partijen:

 • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
 • FNV Sport
 • CNV
 • De Unie
Lees meer over onze samenwerking