Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Leiderschap vormt rode draad voor het verbeteren van duurzame inzetbaarheid in de sportsector

De sportsector is positief over arbeidsomstandigheden, de inhoud van het werk en arbeidsvoorwaarden. Er is echter wel verbetering nodig op het gebied van aandacht voor gezondheid en vitaliteit van werknemers. Dat blijkt uit de sectoranalyse duurzame inzetbaarheid in de sportsector, dat is uitgevoerd door het CAOP in opdracht van Samen Presteren, het arbeidsmarktfonds van de sport. Om de duurzame inzetbaarheid in de sportsector te verbeteren is leiderschap een belangrijk begrip.

Hierna volgt een samenvatting van de vier thema’s rond DI, die in de sectoranalyse centraal staan. Zie ook de infographic of lees het gehele onderzoeksrapport voor meer informatie.

Gezond, veilig en vitaal werken bevorderen
Op basis van de cijfers kunnen we concluderen dat er ruimte voor verbetering is op het gebied van aandacht voor gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Uit de interviews met stakeholders komt naar voren dat het organisaties vaak ontbreekt aan visie en kennis over hoe je gezondheid en vitaliteit onderdeel maakt van het organisatiebeleid. Daarnaast realiseren organisaties en leidinggevenden zich vaak niet wat het nut en de noodzaak is van een goed DI-beleid.

Een hoge werkdruk komt in de sportsector bij veel functies voor. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties te weinig oog hebben voor hoge werkdruk, net als de randvoorwaarden voor tijd en werk-privé balans.

Goed werkgever- en opdrachtgeverschap bevorderen
Uit de interviews wordt duidelijk dat er de afgelopen tijd diverse projecten voor ondersteuning van leidinggevenden zijn opgezet. Toch blijkt dat veel werkgevers niet uitgesproken tevreden zijn over de gesprekken met leidinggevenden over duurzame inzetbaarheid. Een belangrijk knelpunt uit de analyse is dat er vanuit de organisatie gewerkt wordt vanuit een top down structuur. Hierdoor kan het ‘goede gesprek’ over vitaliteit en gezondheid, maar ook over ontwikkeling niet goed gevoerd worden.

Leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren
Cijfers uit een eerder onderzoek laten zien dat werkgevers redelijk tevreden zijn over de scholingsmogelijkheden. Werknemers zijn kritischer en hebben vooral behoefte aan korte opleidingen, kennisuitwisseling met andere werknemers en learning on the job. Een belangrijk aandachtspunt ligt vooral bij kleinere sportorganisaties. Zij hebben vaak geen eigen HRM-afdeling en het ontbreekt vaak aan capaciteit en strategische personeelsplanning en visie. Hierdoor zijn de dienstverbanden lang en is er weinig ruimte voor doorstroom, waardoor ontwikkeling achterblijft.

Bewustwording werkenden bevorderen: DI en eigen regie op de loopbaan
In de interviews wordt benadrukt dat werknemers meer eigen regie moeten nemen om hun ontwikkeling en loopbaan vorm te geven. Een belangrijke reden waarom werknemers vaak onvoldoende regie nemen, is dat zij zich hier niet van bewust zijn en geen inzicht hebben in de mogelijkheden.

Tot slot blijkt uit de analyse dat directie en leidinggevenden en HR beter in staat moeten zijn om ontwikkeling en loopbaan structureel onder de aandacht te brengen.

Sectoranalyse sport 2021
Om de duurzame inzetbaarheid (DI) in de sportsector te bevorderen is de sectoranalyse sport 2021 uitgevoerd. Deze analyse brengt de knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid in kaart en geeft handvatten voor gericht beleid om DI in de sportsector te verbeteren. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van bestaande gegevens uit onder andere de arbeidsmarktanalyse sport 2019 en de arbeidsmarktmonitor sport 2020. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met 13 stakeholders uit de sector.

Meer weten?
Lees de gehele sectoranalyse over duurzame inzetbaarheid. Of bekijk de infographic.

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking