Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Workshops ‘Het nieuwe werkgeven’ goed bezocht

De vanuit het Arbeidsmarktfonds Samen Presteren georganiseerde workshops over Het Nieuwe Werkgeven zijn goed bezocht. Piet Vessies, beleidsadviseur van de Werkgeversvereniging AWVN en gespecialiseerd in arbeid in de toekomst leidde inspirerende bijeenkomsten aan twee verschillende groepen leidinggevenden in opdracht van het Arbeidsmarktfonds.

De vernieuwingsagenda voor de CAO Sport geeft nieuwe impulsen aan de arbeidsverhoudingen: zowel sturen op prestaties en ontwikkeling als ruimte voor een optimale work-life balance vergen een andere stijl van leiding geven. Een wezenlijk onderdeel hierbij is het nieuwe gesprek: de dialoog. Vanuit verschillend perspectief besteedt Samen Presteren hier aandacht aan: de workshops ‘Hét Nieuwe Werkgeven’ vanuit het perspectief van de werkgever.

Vessies inspireerde de deelnemende directeuren en leidinggevenden van sportorganisaties aan de hand van een aantal megatrends- van technologische vooruitgang tot vergrijzing- tot nadenken over hun stijl van leidinggeven en de veranderende rol daarin. Thema was ook het in gesprek blijven met hun werknemers.
Beide sessies hadden hun eigen dynamiek. Bij de eerste groep lag de nadruk en wens vooral op procesmatige en strategische onderwerpen, terwijl de tweede groep van gedachten wisselde over de praktische invulling, zoals je rol als leidinggevende bij duurzaam inzetbaar houden van werknemers. Vrijwel alle deelnemers gaven aan behoefte te hebben aan een vervolgbijeenkomst of manieren om over het onderwerp het Nieuwe Werkgeven of het Nieuwe Gesprek door te praten. Momenteel wordt gekeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn in het Arbeidsmarktfonds.

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking