Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Meerjarenbeleidsplan telt vier hoofdthema’s

Modernisering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen; duurzame inzetbaarheid; inspelen op beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen; kwaliteit waarborgen. Dat zijn de vier hoofdthema’s voor de sportsector voor de jaren 2016 – 2020. Ze komen voort uit de uitkomsten van de arbeidsmarktanalyse en staan ook hoog op de meeste lijstjes van belangrijke punten bij sociale partners. Uiteraard sluiten de thema’s ook aan op de (verwachte) trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 1. Modernisering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen
  De werknemer van vandaag wil meer zeggenschap over zijn arbeidsvoorwaarden. De behoefte aan flexibiliteit, keuzevrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden neemt toe. Veel sportwerkgevers denken daarom al na over modernisering van hun arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. De sociale partners willen die modernisering de komende jaren voortzetten.Subthema’s bij dit thema zijn onder meer: nieuwe vormen van werken in kaart brengen, flexibilisering, pensioenregeling, functiehuis, verlofregeling, loongebouw, de jaarurensystematiek, cao, sociaal contract.
 1. Duurzame inzetbaarheid
  Het succes van een organisatie is afhankelijk van het vermogen om snel in te spelen op veranderingen. Dat lukt alleen wanneer ook de werknemers bij die veranderingen kunnen aansluiten en dat vergt weer gezonde, betrokken en flexibele werknemers.Door te investeren in de duurzame inzetbaarheid blijven werknemers inzetbaar voor hun huidige en toekomstige werkgever. Sociale partners hebben een gezamenlijk belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid om in de duurzame inzetbaarheid van werknemers te investeren. Een goede dialoog is daarbij onmisbaar. Om sportorganisaties toekomstbestendig te maken, blijven de sociale partners in de sportsector de komende vier jaar investeren in dit thema.Subthema’s zijn onder meer: vitaliteit en gezondheid stimuleren; professionalisering van werkgevers en werknemers; jongere en oudere werknemers aantrekken en behouden; activiteiten van het Sportmobiliteitscentrum (SMC); inspelen op vergrijzing.
 1. Inspelen op beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen
  Maatschappelijke en beleidsontwikkelingen die invloed hebben op de sportsector, zijn bijvoorbeeld de Wet werk en zekerheid en de afspraken uit het sociaal akkoord 2013. Ook de economische crisis werkt door in de sport, vooral in de beschikbaarheid van financiële middelen. Sociale partners en experts willen proactief inspelen op beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen en hun achterban tijdig informeren en ondersteunen.Subthema’s zijn onder meer: ondersteuning voor sportorganisaties bij de invoering van de Wet werk en zekerheid en andere wet- en regelgeving; de afspraken uit het sociaal akkoord invullen; alternatieve financieringsbronnen; ondernemerschap stimuleren.
 1. Kwaliteit waarborgen
  De kwaliteit van dienstverlening is voor elke organisatie belangrijk en ook voor het imago van de sector. Specifieke uitdagingen: meer inzicht krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening, kleine sportorganisaties ondersteunen in goed werkgeverschap en meer inzicht krijgen in de werkzaamheden en arbeidscondities van vrijwilligers.Subthema’s zijn onder meer: kleine sportorganisaties ondersteunen; de medezeggenschap versterken; vrijwilligersbeleid; de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt; jaarlijks de ontwikkelingen in de sector monitoren.

Startdocument
De partners in Samen Presteren beschouwen het meerjarenbeleidsplan als startdocument. Zij besluiten, in nader overleg met elkaar en hun achterban, in welk verband de hoofd- en subthema’s aan de orde komen (zoals de onderhandelingsdelegatie van de CAO Sport en het arbeidsmarktfonds ‘Samen Presteren’).

Samenwerkende partijen:

 • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
 • FNV Sport
 • CNV Vakmensen
 • De Unie
Lees meer over onze samenwerking