Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

De toekomst van de arbeidsmarkt in de georganiseerde sportsector

De sportsector staat de komende jaren voor een aantal ingrijpende veranderingen. Deze veranderingen hebben betrekking op beleid, samenwerking tussen sectoren, banenkansen en de behoefte aan professionalisering binnen de sector zelf. Om de huidige situatie beter te begrijpen en de mogelijke uitdagingen in kaart te brengen, heeft het CAOP in opdracht van Samen Presteren een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmarkt in de georganiseerde sportsector.  

Het onderzoek ‘Veranderingen op de arbeidsmarkt van de sportsector. Werknemers en werkgevers klaar voor de toekomst?’ geeft inzichten in hoe de arbeidsmarkt er nu uitziet in de georganiseerde sportsector, de behoefte aan personeel wat betreft kennis en competenties en de ervaren uitdagingen voor het werk. De belangrijkste uitkomsten en inzichten uit het onderzoek zijn verzameld in een infographic.

Geleidelijke groei van werkgelegenheid in de sportsector

Uit het onderzoek naar de sportsector blijkt dat de werkgelegenheid de afgelopen jaren geleidelijk is gegroeid naar ruim 4.800 werknemers en bijna 3.400 fte. De gemiddelde leeftijd in de sector is 40,9 jaar. Dit is relatief jong in vergelijking met andere sectoren. Hoewel het aantal werknemers met nulurencontracten is afgenomen, blijft ongeveer twee derde van de werknemers een vast contract hebben. Ongeveer twee derde van de werknemers werkt bij een sportbond. In de afgelopen jaren is dit aandeel afgenomen, doordat relatief meer werknemers bij een ander type organisatie, zoals een sportservicebureau werken. De komende drie jaar wordt een lichte groei van de werkgelegenheid verwacht, maar het aantal werknemers dat met pensioen gaat, blijft beperkt.

Behoefte aan communicatieve vaardigheden

Werkgevers zijn over het algemeen tevreden over de vaardigheden van hun werknemers. Er is echter wel voor de komende jaren meer behoefte aan werknemers voor bepaalde functiegebieden, waarbij communicatie het vaakst is genoemd. Communicatieve vaardigheden worden door zowel werknemers als werkgevers gezien als de meest relevante competenties voor de toekomst. Maar ook samenwerken is een van de vaardigheden waar veel behoefte aan is. Vanuit de sportsector wordt met name meer ingezet op de samenwerking tussen sectoren.

Werknemers zijn bevlogen, vitaal en toegewijd aan het werk

In de sportsector heerst een positieve leercultuur, en werknemers worden gekenmerkt door hun bevlogenheid, vitaliteit en toewijding. Ze ervaren waardering en steun van zowel leidinggevenden als collega’s. Werkgevers zijn over het algemeen tevreden over de kansen die ze bieden voor werknemers om zich te ontwikkelen en bij te scholen. Er is echter wel ruimte voor verbetering bij de beschikbare tijd voor ontwikkeling en de ondersteuning voor toekomstige ontwikkeling. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat minder dan de helft van de werknemers een duidelijk carrièreplan heeft.

Strategisch personeelsbeleid en externe ontwikkelingen

Uit het onderzoek komt naar voren dat werkgevers naar eigen zeggen goed op de hoogte zijn van externe ontwikkelingen. Meer behoefte aan het professionaliseren van werknemers en samenwerken met andere sectoren zien zij het vaakst als ontwikkelingen, die in de komende jaren de uitvoering van het werk beïnvloeden. Organisaties geven wel aan dat ze behoefte hebben aan ondersteuning bij onderdelen van het strategisch personeelsbeleid. Vooral op het gebied van wendbaarheid, teamontwikkeling, organisatieontwikkeling, leiderschap, leren en ontwikkelen van werknemers, en het creëren van aantrekkelijk werkgeverschap.

Weinig aandacht voor strategische personeelsplanning (SPP)

Het valt op dat werkgevers weinig aandacht lijken te hebben voor strategische personeelsplanning (SPP). Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de organisaties niet berekent hoe de personeelsformatie zich zal ontwikkelen, er veelal geen ondersteuningsbehoefte is, dat planningstools vaak niet worden ingezet, en dat een groot deel geen externe hulp inschakelt. Mogelijk speelt hierbij een rol dat de personeelsformatie van de organisaties vaak een relatief beperkte omvang heeft. Toch roept dit de vraag op of organisaties bewuster moeten omgaan met SPP, aangezien inzicht in de ontwikkeling en het aantrekken van personeel essentieel is, ongeacht de grootte van de organisatie.

Meer weten?

Lees het volledige onderzoeksrapport of bekijk de infographic

Verloting kaarten sportwedstrijd onder enquête deelnemers

Werknemers die hebben deelgenomen aan de enquête, hadden de mogelijkheid om zich aan te melden voor een loterij waarbij twee kaarten voor een sportwedstrijd werden verloot. De winnaar van deze loterij is reeds individueel geïnformeerd.

 

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking