Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Arbeidsmarkt voor sportsector in beeld

De sportsector heeft stevige ambities, onder andere met de Sportagenda 2016 en sport als middel voor maatschappelijke doelstellingen. Dat vraagt het nodige van de sportorganisaties en werknemers. Tegelijkertijd moeten werknemers, door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, langer doorwerken. Maar dan moeten ze wel in staat zijn om langer gezond en vitaal aan het werk te blijven.

Dit alles vergt een herijking van de visie op arbeidsvoorwaardenbeleid en een moderniseringsslag in de cao. Om daarbij goed te kunnen inspelen op de actuele ontwikkelingen, is een helder beeld nodig van de arbeidsmarkt in de sportsector. Daarom heeft het bestuur van Samen Presteren eind 2014 opdracht gegeven om een arbeidsmarktanalyse uit te voeren, mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

 Arbeidsmarktanalyse Sport
De Arbeidsmarktanalyse Sport beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sportsector. In deze analyse komende de volgende thema’s aan bod:

  • beleidsontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen in de sector;
  • ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waaronder de werkgelegenheid en mobiliteit in de sector;
  • de kwaliteit van arbeid in de sector, met aandacht voor de thema’s die centraal staan in het Sociaal Contract 2012 – 2016, waaronder duurzame inzetbaarheid, loopbaan en ontwikkeling in de sport.

Open arbeidsmarkt
De analyse (voor een deel gebaseerd op bestaande gegevens) heeft een rijk palet aan informatie opgeleverd. Op het gebied van maatschappelijke en beleidsontwikkelingen die de sport raken bijvoorbeeld, gaat het onder meer over het doel om meer mensen vaker en langer te laten sporten, de rol van vrijwilligers, de veranderende taakverdeling bij de overheid en de invloed van de Wet werk en zekerheid en de banenafspraak in het sociaal akkoord.

De arbeidsmarkt in de sport blijkt een open karakter te hebben. Een sportopleiding is niet vanzelfsprekend en bijna 40 procent van degenen die wel een sportopleiding hebben gevolgd, gaat werken buiten de sportsector. De verwachting is dat de uitbreidingsvraag in cultuur, sport en recreatie (van 2013 tot 2018) licht toeneemt.

Enquête sociaal contract
De partijen betrokken bij de CAO Sport, hebben in 2012 een sociaal contract gesloten. Over vijf thema’s uit dat sociaal contract zijn 54 sportwerkgevers en 195 werknemers geënquêteerd. Zij spreken zich uit over:

Loopbaan en ontwikkelen
Veruit de meeste werknemers (90 procent) vinden zichzelf voldoende toegerust voor het werk. Ook vinden de meeste werknemers dat zij goed presteren en willen zij graag bij hun werkgever blijven werken. Van de ondervraagde werkgevers vindt 70 procent dat zijn werknemers voldoende zijn toegerust voor het werk. In 2014 heeft volgens hen ruim een derde van de werknemers een opleiding of training gevolgd, van de ondervraagde werknemers is dat ruim de helft.

Presteren en ontwikkelen
Het merendeel van de werkgevers (81 procent) voert met alle werknemers formele gesprekken. Ook de meeste werknemers (87 procent) voeren die gesprekken en 70 procent van de werknemers is daar tevreden over, vooral over de afspraken over taken en resultaten, minder over vitaliteit en loopbaan.

Meer dan de helft van de werkgevers heeft geen loopbaan- en ontwikkelingsplan. De meeste werkgevers en werknemers maken geen afspraken over prestatiebeloning. Ruim de helft van de werkgevers zou dat wel willen. Bijna de helft van de werknemers wenst vaste beloning

Werknemers zijn minder positief over arbeidsvoorwaarden dan werkgevers. Beide partijen zijn het meest tevreden over flexibele werktijden, deeltijd- en thuiswerkregeling. Het minst tevreden zijn zij over resultaatgerichte beloning, mogelijkheden om zelf arbeidsvoorwaarden samen te stellen en loopbaanmogelijkheden.

Gezond en vitaal
Bijna de helft van de werknemers ervaart hoge werkdruk. Bijna de helft van de werkgevers herkent dat bij de eigen werknemers.
Bijna 90 procent van de werknemers is enthousiast over hun baan, vooral over werkinhoud en werksfeer.

Slimmer werken
Rond de 70 procent van de werkgevers en werknemers is tevreden met de verlofregeling en ervaart daar voldoende regie over te hebben.
Voor het samenstellen van het verlofbudget vinden zowel werkgevers als werknemers vooral leeftijds- en bovenwettelijk vakantieverlof geschikt.

Pensioen en fiscaliteit
Bijna alle werkgevers (96 procent) zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en 83 procent van de werknemers neemt deel aan de PFZW-pensioenregeling. De tevredenheid over de pensioenregeling en de hoogte van de premie loopt uiteen. 85 procent van de werkgevers wil kleine contracten uitzonderen van verplichte deelname aan het pensioenfonds.

Ruim de helft van de werkgevers hanteert de modelregeling Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden of wil deze gaan hanteren.

Bent u geïnteresseerd in alle uitkomsten van de sectoranalyse?
Download het https://www.samenpresteren.nu/wp-content/uploads/2013/11/1.Arbeidsmarktanalyse-Sport-2014.pdf

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking